OPEN MENU CLOSE MENU
First Name *
Last Name *
Email *
Organization *
Job Title / Role *
Which sector do you represent? *

1. What are the main areas we should focus on to help Fintech Ecosystem in Moldova grow? (select up to 2) *

To develop a healthy Fintech Ecosystem we need to make incremental improvements in each of these areas. However, some areas may need special focus. Please tell us, which 2 areas, in your opinion are a priority for the Fintech Ecosystem in Moldova today.

2. Education, Capacity Building, Innovation, and Entrepreneurship (select up to 2)

Which sub-fields should we focus on to develop Capacity Building, Innovation, and Entrepreneurship in the Fintech sector from Moldova?

3. Cross-Industry Collaboration (select up to 2)

Which sub-fields should we focus on to foster Cross-Industry Collaboration between Fintech and other sectors in Moldova?

4. Financial Inclusion & Literacy (select up to 2)

Which sub-fields should we focus on to improve the level of  Financial Inclusion and Literacy in Moldova?

5. International Relationships and access to Markets (select up to 3)

Which sub-fields should we focus on to foster International Relationships and access to Foreign Markets for Moldovan Fintech companies and startups?

6. Regulatory Framework and Advocacy (select up to 3)

Which sub-fields should we focus on to improve the Regulatory Framework for Fintechs in Moldova?

7. What are the biggest challenges, technical or otherwise met by your organization, if applicable? (select up to 6)

What challenges is the organization, company, or startup you are working for dealing with today? Please pick up to 6, if applicable.

Other thoughts?

Please let us know other ideas and opinions you may have about the Fintech Ecosystem in Moldova today. 
If you have a question, feel free to write it here, and we will try to get back to you via email soon.

Prenume *
Nume *
Email *
Organizație *
Funcția / Rolul *
Ce sector reprezentați? *

1. Care sunt principalele domenii pe care ar trebui să ne concentrăm pentru a ajuta la creșterea ecosistemului Fintech din Moldova? (selectați până la 2) *

Pentru a dezvolta un ecosistem Fintech sănătos, trebuie să facem îmbunătățiri incrementale în fiecare dintre aceste domenii. Cu toate acestea, unele pot necesita o atenție mai specială decât altele. Vă rugăm să ne spuneți care sunt două domenii care, în opinia dumneavoastră, sunt o prioritate pentru ecosistemul Fintech din Moldova de astăzi.

2. Educație, consolidarea capacităților, inovare și antreprenoriat (selectați până la 2)

Pe ce subdomenii ar trebui să ne concentrăm pentru dezvoltarea talentului, inovării și antreprenoriatului în sectorul Fintech din Moldova?

3. Colaborare între industrii (selectați până la 2)

Pe ce subdomenii ar trebui să ne concentrăm pentru a încuraja colaborarea între sectorul Fintech și industriile tradiționale din Moldova?

4. Incluziunea și alfabetizarea financiară (selectați până la 2)

Pe ce sub-domenii ar trebui să ne concentrăm pentru a îmbunătăți nivelul de incluziune și alfabetizare financiarăîn Moldova?

5. Relații internaționale și acces la piețe (selectați până la 3)

Pe ce sub-domenii ar trebui să ne concentrăm pentru a încuraja relațiile internaționale și accesul la piețele externe pentru companiile și startup-urile Fintech din Moldova?

6. Cadrul de reglementare și advocacy (selectați până la 3)

Pe ce sub-domenii ar trebui să ne concentrăm pentru a îmbunătăți cadrul de reglementare pentru sectorul Fintech în Moldova?

7. Care sunt cele mai mari provocări, tehnice sau nu, întâmpinate de organizația dvs.? (selectați până la 6)

Cu ce provocări se confruntă organizația, compania sau startup-ul la care lucrați? Vă rugăm să alegeți până la 6 răspunsuri, dacă este relevant.

Alte comentarii?

Vă rugăm să ne spuneți alte idei, opinii și sugestii pe care le aveți pentru dezvoltarea Ecosistemul Fintech din Moldova.
Dacă aveți o întrebare, nu ezitați să o scrieți aici și vom încerca să vă răspundem prin e-mail în curând.

Имя *
Фамилия *
Эл. адрес *
Организация *
Должность *
Какой сектор вы представляете? *

1. Каковы основные области, на которых мы должны сосредоточиться, чтобы помочь экосистеме финансовых технологий в Молдове расти? (выберите до 2) *

Чтобы создать здоровую Финтех экосистему, нам необходимо постепенно улучшать каждую из этих областей. Однако некоторым областям может потребоваться особое внимание. Скажите, пожалуйста, какие 2 области, по вашему мнению, являются сегодня приоритетными для Финтех экосистемы в Молдове.

2. Образование, наращивание потенциала, инновации и предпринимательство (выберите до 2)

На каких подобластях нам следует сосредоточиться для развития наращивания потенциала, инноваций и предпринимательства в секторе финансовых технологий в Молдове?

3. Межотраслевое сотрудничество (выберите до 2)

На каких подотраслях нам следует сосредоточиться, чтобы способствовать межотраслевому сотрудничеству между финтех и другими секторами в Молдове?

4. Финансовая доступность и грамотность (выберите до 2)

На каких подобластях мы должны сосредоточиться, чтобы повысить уровень финансовой доступности и грамотности в Молдове?

5. Международные отношения и доступ к рынкам (выберите до 3)

На каких подотраслях мы должны сосредоточиться для развития международных отношений и доступа к зарубежным рынкам для молдавских финтех-компаний и стартапов?

6. Нормативно-правовая база и защита интересов (выберите до 3)

На каких подобластях нам следует сосредоточиться, чтобы улучшить нормативно-правовую базу для финансовых технологий в Молдове?

7. Какие самые большие проблемы, технические или иные, с которыми сталкивается ваша организация, если применимо? (выберите до 6)

Другие мысли?

Сообщите нам другие идеи и мнения, которые у вас могут быть по поводу экосистемы финансовых технологий в Молдове сегодня.
Если у вас есть вопрос, напишите его здесь и мы постараемся ответить вам в ближайшее время по электронной почте.